Regulamin konkursu

„11 URODZINY myLOFT” 

 

 

 1. Zasady ogólne

a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „11 URODZINY myLOFT”, zwanego dalej „konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.

b) Organizatorem Konkursu, odpowiedzialnym za jego regulaminowe przeprowadzenie, jest myLOFT mgr inż. Izabela Koziołek-Wojtas, zwana dalej „organizatorem”.

c) Fundatorem nagród, które można zdobyć w konkursie, jest firma myLOFT mgr inż. Izabela Koziołek Wojtas, ul. Nowowiejskiego 12, 98-200 Sieradz, NIP 827-205-50-19, w imieniu której nagrody w konkursie rozdaje Izabela Koziołek-Wojtas.

d) Konkurs jest organizowany na portalach Facebook i Instagram, na oficjalnych profilach MyLOFT.pl, pod adresami: https://www.facebook.com/myloftpl oraz https://www.instagram.com/myloft.aranzacja.wnetrz.

e) Konkurs jest przeprowadzany w dniach 21.05.2024 r. do 27.05.2024 r. do 23:59. Zgłoszenia przesłane poza ustalonym terminem nie są brane pod uwagę w procesie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.

f) Celem konkursu jest promocja urodzin oraz usług firmy MyLOFT wśród użytkowników portali Facebook i Instagram.

g) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i dostępny pod linkiem: https://myloft.pl/11urodziny/  Link jest oznaczony w poście konkursowym, opublikowanym na profilach https://www.facebook.com/myloftpl oraz https://www.instagram.com/myloft.aranzacja.wnetrz, wraz z informacją o konkursie z możliwością zapoznania się z treścią regulaminu. Regulamin będzie dostępny przez cały okres trwania konkursu.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

a) Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, które mają zdolność do czynności prawnych, pełnoletnich, a także osób powyżej 13. roku życia o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą ich opiekunów prawnych (zwanych dalej „uczestnikami konkursu”).

b) Warunkiem koniecznym udziału uczestnika w konkursie jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

c) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, a także pracownicy Fundatora nagród, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

3. Przebieg konkursu

a) Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane wraz z linkiem odsyłającym do treści regulaminu na oficjalnych profilach MyLOFT.pl na portalu Facebook oraz myLOFT.aranzacja.wnetrz na portalu Instagram, prowadzonych na stronach https://www.facebook.com/myloftpl oraz https://www.instagram.com/myloft.aranzacja.wnetrz.

b) Zadaniem konkursowym jest napisane oryginalnych życzeń urodzinowych dla myLOFT w komentarzu pod postem urodzinowym, polubienie profilu myLOFT.pl na Facebooku i/lub myloft.aranzacja.wnetrz na Instagramie, polubienie postu konkursowego.

c) Komentarz pod postem konkursowym, wraz z życzeniami, musi zostać opublikowany w przedziale czasowym od 21.05.2024 do 27.05.2024 do godziny 23:59.

d) Komentarze nadesłane po wyznaczonym terminie nie są uwzględniane w procesie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z profili myLOFT.pl na Facebooku i Instagramie komentarzy:

  • które są niezgodne z regulacjami portali Facebook i Instagram;
  • które zawierają treści naruszające dobra osobiste, rasistowskie, ksenofobiczne, wulgarne, poniżające, ośmieszające, nawołujące do nienawiści etc., także w formie częściowo wykropkowanej;
  • odnośnie których istnieją uzasadnione podejrzenia, że naruszają prawa innych osób fizycznych i prawnych, w tym w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie korzystające z wizerunku osób trzecich;

 

f) Po zakończeniu konkursu, Juror, w osobie Izabeli Koziołek-Wojtas, wyłoni w sumie 3 komentarze, w ocenie Jurora najlepsze, z biorących udział w konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z regulaminem, zgodność z zadaniem konkursowym, kreatywne podejście do zadania.

g) Zwycięzcy zostaną wyłonieni wspólnie spośród zgłoszeń na Facebooku i Instagramie, a do wygrania są łącznie trzy nagrody.

h) O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani dnia 28.05.2024 za pośrednictwem portali Facebook i Instagram, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcach konkursu w komentarzu pod postem konkursowym oraz na relacji, w formie oznaczenia profili tychże osób.

i) Organizator konkursu w komentarzu pod postem konkursowym poprosi o podanie przez zwycięzców w wiadomości e-mail organizatora (kontakt@myloft.pl) następujących danych, niezbędnych do przyznania nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny (adres zawiera ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość). W celu sprawnego przesłania nagród organizator prosi o przesłanie danych do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

4. Nagrody

a) W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.

b) Zwycięzcy konkursu otrzymują następujące nagrody:

  1. 2-godzinna konsultacja wnętrzarska online bądź stacjonarnie o wartości 650 zł,
  2. bon podarunkowy na zakupy w sklepie Homla w wysokości 311 zł,
  3. bon podarunkowy na zakupy w sklepie Homla w wysokości 211 zł.

c) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ich równowartość pieniężną.

d) Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców przez Fundatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej w terminie maksymalnie 30 dni od uzyskania prawidłowych danych do wysyłki nagrody, lub wręczone osobiście w siedzibie firmy myLOFT za zgodą obydwu stron.

5. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu

a) Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu i wręczenia nagród na adres mailowy kontakt@myloft.pl.

b) Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji i żądanie uczestnika.

c) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

d) Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, co nie wyklucza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

e) Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook i Instagram. Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie administratorów i pomocy technicznej Facebook i Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portali Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego uczestnika konkursu, który skieruje przeciwko tym portalom roszczenie związane z niniejszym konkursem.

6. Własność intelektualna i ochrona wizerunku

a) Uczestnik jest zobowiązany wykonać pracę konkursową samodzielnie. Zgłaszając ją do udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, oświadcza, że publikacja pracy konkursowej nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych.

b) Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do organizatora lub fundatora nagród, a także zobowiązuje się w pełni zabezpieczyć organizatora i fundatora nagród przed zgłoszonymi przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich, majątkowych i osobistych lub naruszenia dóbr osobistych. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zwolnienie organizatora i fundatora nagród z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko organizatorowi lub fundatorowi nagród, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego organizatora lub fundatora nagród.

c) W zakresie, w jakim zadanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, uczestnicy, których prace konkursowe zwyciężyły w konkursie, udzielają Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie utworów we wszelkich znanych technikach, w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego.

d) W sytuacji, gdy w ramach wykonania zadania konkursowego został wykorzystany wizerunek uczestnika lub osoby trzeciej, w sposób pozwalający na ich identyfikację, uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę osoby trzeciej na wykorzystywanie jej wizerunku w konkursie.

7. Ochrona danych osobowych

a) W celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w konkursie.

b) Administratorem danych osobowych są Organizator oraz Fundator konkursu.

c) Administrator danych osobowych przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie, dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności uczestników konkursu.

d) Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane uczestników konkursu: imię, nazwisko oraz pseudonim, jeśli jest używany na profilu uczestnika na portalu Facebook lub Instagram – dane te są podawane przy przesyłaniu pracy konkursowej. W przypadku zwycięzców konkursu przetwarzane są również imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, w celu dostarczenia nagród.

e) Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe uczestników nie są przekazywane osobom trzecim w celach innych niż dostarczenie nagrody, w szczególności w celach marketingowych. Wyjątkiem udostępnienia danych są obowiązki wynikające z przepisów prawa.

f) Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w celu ewentualnych dochodzeń roszczeń związanych z ich uczestnictwem w konkursie na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016/922).

g) Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania, w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

h) Udostępnienie organizatorowi i fundatorowi nagród danych osobowych przez uczestników jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w konkursie.

i) Administrator danych osobowych, tj. Organizator i Fundator, dokłada wszelkich starań, by dane nie zostały pozyskane lub modyfikowane przez osoby nieuprawnione do wglądu w dane osobowe oraz zapobiega utracie tych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosując we własnym zakresie zabezpieczenia systemowe i rozwiązania informatyczne.

j) Zakazuje się dostarczania przez uczestników konkursu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego, w szczególności wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, poniżające, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym. k) Dane osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 / 922).

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

a) W związku z faktem, iż konkurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii elektronicznych, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady portali społecznościowych Facebook i Instagram, za pośrednictwem których przeprowadzany jest konkurs.