REGULAMIN SERWISU
myLOFT.pl 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na domenie pl
 2. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Serwisu;
  2. Usługodawca –Izabela Koziołek-Wojtas, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „myLOFT mgr inż. Izabela Koziołek-Wojtas”, ul. Nowowiejskiego 12, 98-200 Sieradz, posiadająca numery NIP: 8272055019 oraz REGON: 101597190, tel. 507 729 269, e-mail: biuro@myloft.pl
  3. Serwis – strona internetowa Usługodawcy wraz ze wszelkimi jej podstronami, znajdująca się pod domeną pl
  4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, w tym osoba reprezentująca Kontrahenta zainteresowanego informacją o ofercie handlowej Usługodawcy i upoważniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
  5. Kontrahent – osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której skierowana jest oferta handlowa Usługodawcy;
  6. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221c., a więc zawierający umowę w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, iż nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. Usługa -wszelkie świadczenia oferowane przez Usługodawcę w Serwisie i dostarczane za pomocą Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia obejmują również usługę wyceny na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Serwis zawiera przekaz gospodarczy (informację handlową) o ofercie handlowej Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz oferuje Usługi.
 4. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 6. Dane teleadresowe umożliwiające Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą:
 • adres korespondencyjny: ul. Nowowiejskiego 12, 98-200 Sieradz.
 • adres poczty elektronicznej: biuro@myloft.pl.
 • numer telefonu: 507 729 269 – kontakt telefoniczny z Usługodawcą jest możliwy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

§2 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Uczestnika z Serwisu, niezbędne jest łączne:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
  4. włączona obsługa JavaScript.
 2. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z Usług winien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych (plug-in).
 4. W przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą elektroniczną, niezbędnym może być posiadanie przez Użytkownika programu obsługującego pliki danego typu, w szczególności rozszerzenia pdf, doc, docx, jpg.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. Usługodawca nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi za niego odpowiedzialności, w szczególności nie odpowiada za brak kompatybilności Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego korzystania z Serwisu lub przesłania formularza bądź momentu zawarcia umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Niektóre Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są odpłatnie. Odpłatny lub nieodpłatny charakter Usługi każdorazowo wynikać będzie z informacji zwrotnej (wyceny) uzyskanej po skierowaniu zapytania poprzez udostępniony formularz kontaktowy lub z odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uzgodnionych indywidualnie, odmiennych postanowień odrębnych umów. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności postanowień odrębnej umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności, choć nie wyłącznie, w sprawach dotyczących ceny usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobów i terminów płatności, rozwiązania umowy, postępowań reklamacyjnych, sposobu świadczenia usług, metod kontaktu etc. bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia odrębnej umowy.
 6. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

§4 INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca, w wypełnieniu obowiązku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet.
 2. Pomimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych elektronicznie mogą być związane następujące, potencjalne zagrożenia:
  1. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  2. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
  4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  5. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
  6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
 3. Usługodawca identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym Użytkowników o możliwości ich zaistnienia,
 4. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych zagrożeń zaleca się korzystanie z programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej. Powyższe należy traktować jedynie jako ogólne i podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa własnego systemu teleinformatycznego, które nie wyczerpują tego obszernego tematu.
 5. Działając stosownie do art. 6 pkt 2. ww. ustawy, Usługodawca wskazuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Użytkownik zostały określone w Polityce Cookies: >>link<<.

§5 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą handlową oferowanych przez Usługodawcę usług związanych z m.in.:
  1. poradami wnętrzarskimi,
  2. przygotowaniem projektów aranżacji wnętrz i elewacji,
 2. Serwis nadto umożliwia Użytkownikom skorzystanie z usług:
  1. bezpłatnej wyceny usługi – poprzez dedykowany formularz kontaktowy.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronach Serwisu – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

§6 BEZPŁATNA WYCENA I FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Serwis udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy w celu skierowania zapytania o Usługi świadczone przez Usługodawcę, w tym o ich indywidualną wycenę.
 2. Serwis udostępnia Usługodawcy także inne dane kontaktowe w postaci numerów telefonu lub adresów mailowych (dalej jako „Dane Kontaktowe”).
 3. Wiadomość zwrotna zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź numer telefonu, przy czym Usługodawca zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania –może ona zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 4. Poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego bądź dokonanie kontaktu przy wykorzystaniu Danych Kontaktowych w celu skierowania zapytania o Usługi lub dokonanie indywidualnej wyceny, Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
  2. marketing bezpośredniprzy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika takiego wyraźnego żądania, Usługodawca może cyklicznie przesyłać na wskazany adres e-mail lub w formie telefonicznej oferty związane z Usługami. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do złożenia żądania zaprzestania przesyłania ofert.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez formularz kontaktowy (bądź inną formę kontaktu) zapytanie bądź wstrzymanie się z przesyłaniem ofert – bez podania przyczyny.
 7. Przesłana w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wycena ma wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Przedstawioną wycenę należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.

§7 KONSULTACJE

 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na konsultacjach związanych z poradami wnętrzarskimi (aranżacja wnętrz i elewacji, pomysły aranżacyjne, wsparcie projektanta bez tworzenia projektu itp.).
 2. Usługodawca świadczy porady wnętrzarskie w formie:
  1. stacjonarnej – w pracowni Usługodawcy,
  2. terenowej – poza pracownią Usługodawcy,
  3. online – wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę odpłatnie. Usługodawca na zapytanie złożone przez Użytkownika przedstawi mu wycenę usługi. Umowa zostaje zawarta po akceptacji wyceny przez Użytkownika.
 4. W przypadku, gdy zostanie zawarta odrębna umowa z Użytkownikiem, jej treść posiada pierwszeństwo przed regulacjami niniejszego Regulaminu.
 5. Zakres usług zostaje ściśle wyznaczony zakresem wyceny lub zawartej umowy. Usługa może zostać rozszerzona w ramach indywidualnych uzgodnień o dalsze czynności, w tym: wsparcia w zakresie zakupu elementów wyposażenia; nadzoru nad aranżacją lub kontaktu z wykonawcami [usługi premium]
 6. Zapytanie może zostać złożone przez Użytkownika w formie (i) osobistej, (ii) pisemnej, (iii) telefonicznej lub (iv) e-mailowej. Usługodawca może podjąć czynności zmierzające do weryfikacji prawdziwości i kompletności danych, w tym do ich uzupełnienia po kontakcie z Użytkownikiem – w zakresie niezbędnym do realizacji usługi lub przygotowania wyceny.
 7. Poprzez skierowanie zapytania co do wyceny usługi, Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) – w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  2. marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) – w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  3. kontakt od Usługodawcy na wskazane dane kontaktowe celem uzyskania dalszych informacji co do złożonego zapytania oraz przygotowania wyceny,
 8. Usługodawca wskazuje, iż może korzystać z usług podwykonawców – z tym zastrzeżeniem, iż Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownika.
 9. W ramach wykonania usługi, Użytkownik otrzyma poradę stanowiącą odpowiedzi na zadane przez niego pytania związane z aranżacją wnętrz.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia rozpoczęcia świadczenia od zapłaty wynagrodzenia z góry.
 11. Wysokość wynagrodzenia Usługodawcy wskazana w Serwisie, w tym wysokość wynagrodzenia za godzinę współpracy może ulec zmianie – o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez stosowną zmianę na stronie Serwisu lub w indywidualnej wycenie.

§8 PROJEKTY

 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na przygotowaniu projektu aranżacji wnętrz zgodnie ze specyfikacją oraz wytycznymi Użytkownika.
 2. Usługa może być świadczona w formie:
  1. stacjonarnej – w pracowni Usługodawcy,
  2. terenowej – poza pracownią Usługodawcy,
  3. online – wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę odpłatnie. Usługodawca na zapytanie złożone przez Użytkownika przedstawi mu wycenę usługi. Umowa zostaje zawarta po akceptacji wyceny przez Użytkownika.
 4. W przypadku, gdy zostanie zawarta odrębna umowa z Użytkownikiem, jej treść posiada pierwszeństwo przed regulacjami niniejszego Regulaminu.
 5. Zakres usług zostaje ściśle wyznaczony zakresem wyceny lub zawartej umowy. Usługa może zostać rozszerzona w ramach indywidualnych uzgodnień o dalsze czynności, w tym: wsparcia w zakresie zakupu elementów wyposażenia; nadzoru nad aranżacją lub kontaktu z wykonawcami [usługi premium]
 6. Zapytanie może zostać złożone przez Użytkownika w formie (i) osobistej, (ii) pisemnej, (iii) telefonicznej lub (iv) e-mailowej. Usługodawca może podjąć czynności zmierzające do weryfikacji prawdziwości i kompletności danych, w tym do ich uzupełnienia po kontakcie z Użytkownikiem – w zakresie niezbędnym do realizacji usługi lub przygotowania wyceny.
 7. Poprzez skierowanie zapytania co do wyceny usługi, Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) – w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  2. marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) – w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
  3. kontakt od Usługodawcy na wskazane dane kontaktowe celem uzyskania dalszych informacji co do złożonego zapytania oraz przygotowania wyceny,
 8. Usługodawca wskazuje, iż może korzystać z usług podwykonawców – z tym zastrzeżeniem, iż Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkownika.
 9. W ramach wykonania usługi, Użytkownik otrzyma przygotowany przez Usługodawcę projekt aranżacji wnętrz, który zostanie mu przesłany w formie drukowanej na wskazany korespondencyjny. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesłania projektu w formie elektronicznej – po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia rozpoczęcia świadczenia od zapłaty wynagrodzenia z góry.

§9 NEWSLETTER

Aktualnie poniższa funkcjonalność Serwisu jest niedostępna.

 1. Usługodawca może poprzez Serwis udostępnić Użytkownikowi dedykowany formularz zapisu na usługę „Newsletter”.
 2. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania zapisu na Newsletter bądź wstrzymania się ze świadczeniem powyższej usługi – bez podania przyczyny.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 4. Zapis na Newsletter jest możliwy także poprzez zaznaczenie stosownego pola zgody w formularzu kontaktowym udostępnionym w Serwisie.
 5. Usługa Newsletter polegać będzie na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi na wskazany przez adres e-mail, wiadomości mailowe zawierające informacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę, aktualnymi promocjami, wydarzeniami związanymi z działalnością Usługodawcy bądź informacjami związanymi z szeroko rozumianym rynkiem instalacji fotowoltaicznej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na świecie.
 6. Newsletter może zostać ograniczony do przesyłania określonych ofert, w tym także wskazanych przez Użytkownika.
 7. Wiadomości mailowe mogą być wysłane cyklicznie.
 8. Użytkownik poprzez wysyłkę dedykowanego formularza (bądź zaznaczenia pola zgody) udostępnienia Usługodawcy swój adresu e-mail (wraz z innymi danymi) celem otrzymywania wiadomości mailowych w ramach usługi Newsletter.
 9. Po dokonaniu powyższych czynności, Usługodawca otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Usługodawcy z prośbą o dokonanie potwierdzenia zapisu na Newsletter.
 10. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi wyłącznie po dokonaniu potwierdzenia zapisu, która stanowi:
  1. zatwierdzenie woli skorzystania z usługi Newsletter,
  2. potwierdzenie, iż zapisu na usługę Newsletter dokonał właściciel wskazanego adresu e-mail.
 11. Brak potwierdzenia zapisu w przeciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej, jest równoznaczny z wycofaniem oświadczenia o zapisie. Po upływie tego terminu dane Użytkownika w tym zakresie zostaną usunięte. Usługodawca jest nadto uprawniony do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail wskazanego podczas zapisu.
 12. Poprzez usługę Newsletter zabronionym jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym zamieszczenia danych dotyczących innych osób bez uzyskania ich zgody (w szczególności podawania adresów e-mail osób trzecich).
 13. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony – do momentu wypowiedzenia usługi przez Użytkownika lub przez Usługodawcę.
 14. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia usługi w każdym czasie. Wypowiedzenie usługi jest możliwe poprzez:
  1. wejście w link oznaczony w treści każdej wiadomości e-mailowej skierowanej w ramach usługi Newsletter,
  2. wiadomość e-mail z żądaniem wypowiedzenia usług – skierowaną pod adres info@myloft.pl
 15. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia usługi Newsletter lub jej zawieszenia po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. Zawieszenie lub wypowiedzenie usługi może w szczególności (lecz nie wyłącznie) nastąpić z uwagi na:
  1. zakończenie świadczenia usługi,
  2. zakończenia prowadzenia działalności związanej z usługą,
  3. zmianę przepisów prawa regulujących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 16. Powyższe wypowiedzenia mają skutek natychmiastowy od momentu otrzymania oświadczenia drugiej strony.
 17. Każda z wiadomości mailowych, kierowanych w ramach usługi Newsletter, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Dalsze postanowienia Regulaminu dot. praw autorskich mają odpowiednie zastosowanie.
 18. Wiadomości mailowe kierowane w ramach usługi Newsletter mogą zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 19. Użytkownik poprzez zapis i potwierdzenie zapisu na Newsletter wyraża zgodę:
  1. na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
  2. na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).

§10 DANE OSOBOWE I COOKIES

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności dostępnej pod tym adresem >>link<<.
 2. Informacje na temat polityki Usługodawcy w zakresie plików Cookies dostępne są pod tym adresem: >>link<<

§11 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści i utwory opublikowanie w ramach Serwisu lub w ramach Usług są przedmiotem praw autorskich przysługujących Usługodawcy i/lub twórcom.
 2. Udostępnienie ww. treści i utworów w Serwisie ma na celu wyłącznie zapoznanie się przez Użytkownika z ofertą handlową Usługodawcy i informacjami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu nie nabywa żadnych praw do tychże treści i utworów.
 3. Zabronionym jest korzystanie z treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek regulowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w tym dalsze ich kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy.
 4. W szczególności zabronionym jest kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy prezentowanych w Serwisie projektów druków, znaków oraz koncepcji graficznych.
 5. Wszelkie zgody, o których mowa powyżej winny zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12 REKLAMACJE

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@myloft.pl.
 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na ww. zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy.

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę z Usługodawcą lub skorzystał z jego usług (zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość), jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg powyższego terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Wskazany wzór oświadczenia stanowi wyłącznie ułatwienie dla Konsumenta i nie jest obowiązkowe.
 5. Konsument zachowa termin do odstąpienia także w przypadku, gdy przed jego upływem nada oświadczenie na adres Usługodawcy.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej pod adresem biuro@myloft.pl lub pisemnie na adres ul. Nowowiejskiego 12, 98-200 Sieradz.
 7. Usługodawca prześle niezwłocznie Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przekazanego w formie elektronicznej.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 9. W przypadku, gdy Konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia – Konsument jest zobowiązany ponieść koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania lub zrealizowanych czynności.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest projekt przygotowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Powyższe postanowienia Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy-Konsumenta.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: >>link<< w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 2. Zmiana Regulaminu przez Usługodawcę jest możliwa w każdym czasie i obowiązuje z chwilą jej publikacji w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia nowych Usług lub wycofania aktualnych.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw wymienionych w Regulaminie

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza o odstąpienia

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………… (zwany dalej „Klientem”), zam. ……………………….. , tel……………………, e-mail…………………….……, niniejszym oświadczam, iż odstępuje od umowy z dnia …………………………………………………… dotyczącej ………………………………………………………………………….  zawartej z Izabelą Koziołek-Wojtas, przedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „myLOFT mgr inż. Izabela Koziołek-Wojtas”, ul. Nowowiejskiego 12, 98-200Sieradz, posiadającym numery NIP: 8272055019 oraz REGON: 101597190,tel. 507 729 269, e-mail: biuro@myloft.pl

 

               (data)                                                       (imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis)